Komunikacja miejska A-Vista w Kłodzku

Bilet jednorazowy normalny Bagaż, zwierze
4,50 zł 1 zł

 

Bilet miesięczny normalny Bilet miesięczny szkolny
165 zł 90 zł

Do cen biletów jednorazowych stosowane są ulgi ustawowe.

Dodatkowe ulgi:

Osoby od 80 roku życia  –  49% zniżki

Punkty sprzedaży biletów:

Zakup biletów jednorazowych odbywa się bezpośrednio u kierowcy autobusu lub za pomocą aplikacji mPay przed rozpoczęciem przewozu. Zakup biletów miesięcznych odbywa się w  ostatni i  pierwszy dzień roboczy każdego miesiąca w sklepie meblowym na ulicy Łużyckiej w godzinach od 10:00 do 16:00. W pozostałe dni w siedzibie firmy w Kłodzku przy ulicy Szpitalnej 4 od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00-16:00 po wcześniejszym umówieniu telefonicznym. W miarę możliwości możliwy jest zakup biletu miesięcznego u kierowcy.

Zmiany cen biletów w komunikacji autobusowej odbywają się z 7 – dniowym uprzedzeniem w formie ogłoszeń rozwieszonych w środkach transportu zbiorowego i w internecie.

Przepisy porządkowe związane z przewozem osób, rzeczy i zwierząt środkami transportu miejskiego i podmiejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego BZZ „A-Vista” Sp. z o.o. w Kłodzku

§ 1.

 • Obsługa pojazdu (w czasie postoju na przystanku) obowiązana jest do udzielenia na żądanie pasażera informacji dotyczących przewozu, w szczególności czasu odjazdu pojazdu z przystanku, kierunku jazdy i opłat.
 • Żądania, uwagi i wskazówki obsługi pojazdu powinny być kierowane do pasażerów w sposób taktowny i uprzejmy.
 • Pasażer jest obowiązany do przybycia na przystanek 4 minuty przed godziną odjazdu.
 • W razie awarii lub uszkodzenia pojazdu w czasie jazdy, pasażerowi posiadającemu bilet przysługuje prawo kontynuowania jazdy na podstawie tego samego biletu następnym pojazdem tej samej linii lub innej przebiegającej tą samą trasą.
 • Znalazca rzeczy pozostawionej w pojeździe powinien przekazać rzecz znalezioną obsłudze pojazdu.

§ 2.

 • Wsiadanie do pojazdu i wysiadanie dozwolone jest wyłącznie na odpowiednio oznakowanych przystankach i po całkowitym zatrzymaniu pojazdu.
 • Pasażer, który chce wysiąść na przystanku, obowiązany jest uprzedzić o tym prowadzącego pojazd, a zamierzający wsiąść daje znak podniesioną ręką.
 • Ruszanie pojazdu z przystanku jest zabronione przed zamknięciem drzwi.
 • Pasażer zajmujący miejsce stojące w pojeździe ma obowiązek w czasie jazdy trzymać się uchwytów lub poręczy w sposób zabezpieczający przed upadkiem.
 • Skutki niewłaściwego korzystania z miejsca siedzącego lub jazdy bez trzymania się obciążają wyłącznie pasażera. Ponosi on także odpowiedzialność za szkody wyrządzone innym pasażerom, a będące następstwem niewłaściwego korzystania z miejsca siedzącego lub jazdy bez trzymania.
 • W trakcie wsiadania, przebywania w pojeździe i wysiadania pasażer powinien stosować się do napisów lub piktogramów o charakterze porządkowym, w które wyposażony jest pojazd.

§ 3.

Każdy pasażer powinien posiadać oddzielny bilet.

Skasowane bilety należy posiadać przez cały czas jazdy i zachować do kontroli.

Nieważny jest bilet:

 • zniszczony,
 • zakupiony u innych przewoźników,
 • odstąpiony (otrzymany od innego pasażera).

Pasażer, który nie może okazać ważnego biletu za przejazd lub przewóz rzeczy oraz zwierząt w czasie jazdy i przy wyjściu z pojazdu obowiązany jest do uiszczenia opłaty dodatkowej.

W przypadku nałożenia opłaty dodatkowej kredytowej pasażer obowiązany jest okazać dokument umożliwiający stwierdzenie tożsamości (z fotografią) celem odnotowania odpowiednich danych przez kontrolera. W razie odmowy zapłacenia opłaty dodatkowej i braku możliwości ustalenia tożsamości pasażera, kontroler ma prawo wezwać funkcjonariusza Policji lub zarządzić zjazd autobusu z linii do Komisariatu Policji na koszt pasażera. Pasażer, z którego winy nastąpiła przerwa w realizacji rozkładu jazdy ponosi odpowiedzialność za wyrządzone szkody.

Pasażer mający prawo do przejazdów bezpłatnych bądź ulgowych, obowiązany jest posiadać i okazywać na żądanie osób kontrolujących, dokumenty uprawniające do korzystania z tych świadczeń, określone w odrębnych przepisach.

§ 4.

Pasażer, który zajmuje miejsce przeznaczone dla inwalidy, osoby niepełnosprawnej lub osoby z dzieckiem na ręku, obowiązany jest do zwolnienia tego miejsca w razie zgłoszenia chęci zajęcia go przez osobę, dla której to miejsce jest przeznaczone.

§ 5.

 • Pasażerowie mogą przewozić w pojazdach rzeczy oraz zwierzęta o ile nie stanowią zagrożenia bezpieczeństwa ruchu, w tym nie ograniczają widoczności kierującemu pojazdem, nie utrudniają przejścia, nie zagrażają bezpieczeństwu pasażerów, ani nie narażają ich mienia na zniszczenie lub uszkodzenie.
 • Dziecko przewożone w wózku musi być odpowiednio zabezpieczone przez opiekuna. Pasażer – opiekun ponosi odpowiedzialność za skutki nienależytego zabezpieczenia dziecka w czasie podróży.
 • Pasażerowi nie wolno rzeczy oraz zwierząt umieszczać na miejscach przeznaczonych do siedzenia.
 • Pasażer sprawuje nadzór nad rzeczami i zwierzętami, które przewozi i ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone przewozem tych rzeczy lub zwierząt.

§ 6.

W pojeździe zabrania się:

 • palenia tytoniu,
 • spożywania napojów alkoholowych,
 • spożywania artykułów mogących spowodować zabrudzenie innych pasażerów i autobusu, np.: lodów, zapiekanek, soków itp.,
 • otwierania drzwi podczas jazdy,
 • wyrzucania jakichkolwiek przedmiotów z pojazdu,
 • zanieczyszczania i zaśmiecania pojazdu, niszczenia jego urządzeń i wyposażenia,
 • zakłócania spokoju w pojeździe, w szczególności grania na instrumentach muzycznych, korzystania z radioodbiorników itp.,
 • przebywania w promieniu pracy skrzydeł drzwi w czasie ich uruchamiania,
 • przebywania pasażerów w kabinie kierowcy i miejscach ograniczających jego pole widzenia,
 • przewożenia rzeczy i zwierząt w sposób utrudniający podróż innym pasażerom,
 • używania słów wulgarnych oraz powszechnie uważanych za obraźliwe.

§ 7.

W pojazdach nie wolno przewozić:

 • rzeczy, które mogą wyrządzić szkodę innym pasażerom lub mogą uszkodzić albo zanieczyścić pojazd (np. rowery, ostre narzędzia, jak: piły, kosy lub otwarte naczynia ze smarami, farbami itp.),
 • przedmiotów cuchnących, łatwopalnych, wybuchowych, żrących, radioaktywnych, trujących oraz innych materiałów niebezpiecznych,
 • zwierząt mogących stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa i porządku, w szczególności psów bez kagańca,
 • nabitej broni (za wyjątkiem osób do tego uprawnionych).

W przypadku nie stosowania się do ustaleń, o których mowa w ust. 1, kierujący pojazdem ma prawo odmówić przewozu pasażera.

§ 8.

Obsługa pojazdu może odmówić przewozu osób:

 • nietrzeźwych i zachowujących się nieodpowiednio,
 • które ze względu na chorobę albo z innych powodów są niebezpieczne lub uciążliwe dla innych pasażerów,
 • mogących zabrudzić innych pasażerów,
 • wzbudzających odrazę brudem lub niechlujstwem.

§ 9.

Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane w szczególności:

 • zachowaniem innych pasażerów niezgodnym z obowiązującymi przepisami prawa,
 • jazdą pasażera bez trzymania się przeznaczonych do tego uchwytów lub poręczy,
 • spożywaniem artykułów żywnościowych podczas jazdy,
 • przebywaniem na łyżworolkach lub wrotkach podczas jazdy,
 • przebywaniem na stopniach podczas jazdy,
 • wychylaniem się z pojazdu i opieraniem o drzwi podczas jazdy,
 • przewozem rzeczy i zwierząt, których przewóz jest zabroniony,
 • przewozem rzeczy lub zwierząt pozostałych pod nadzorem pasażera.

  § 10.

  • Każdy korzystający z naszych usług obowiązany jest do zapoznania się z regulaminem i stosowania się do niego.Skargi i zażalenia należy składać na piśmie:-wysyłając na adres BZZ A-VISTA Sp. z o.o., Szpitalna 4, 57-300 Kłodzko-wysyłając w formie listu elektronicznego na adres: biuro@a-vista.com.pl